ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΜΣ “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ” ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΜΣ “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ” ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το νεοιδρυθέν ΠΜΣ “Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου” (ΦΕΚ 598/ 26-02-2019/ Τεύχος Β’) που διεξάγεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οικονομική υποστήριξη του ομίλου “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.” και του Δήμου Ασπροπύργου, ενδιαφέρεται για την σύναψη συνεργασίας με ένα (1) μεταπτυχιακό φοιτητή του Πανεπιστημίου.

Το αντικείμενο απασχόλησης του εν λόγω συνεργάτη θα είναι η καθημερινή γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος, η επικοινωνία με τους φοιτητές σε θέματα προγράμματος του ΠΜΣ, και η υποστήριξη του Επιστημονικού Υπεύθυνου σε θέματα οργανωτικά κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και συγκεκριμένα κατά το διάστημα 01/04/2019 – 31/07/2019. Η απασχόληση περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρουσία του υποψηφίου στους χώρους του Πανεπιστημίου τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή, και κατ’ ελάχιστον τις ώρες 10:00 έως 18:00. Η συνολική αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση ορίζεται στα 3.000,00€. Στο παραπάνω ποσό, περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις που δύνανται να προκύψουν στο πλαίσιο της απασχόλησης.

Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης ανάθεσης έργου κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου και απόφασης της Επιτροπής Ερευνών.

Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

  • Προπτυχιακό τίτλο σπουδών
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ
  • Βεβαίωση φοίτησης σε ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον επίπεδο C1)

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, στην Γραμματεία του ΠΜΣ, έως την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019.