Α’ Εξάμηνο
Conventional and Renewable Energy Technologies

(Συμβατικές και Ανανεώσιμες Ενεργειακές Τεχνολογίες)

Basics of Refinery Processes (including all the processes of a modern refinery)

(Βασικές Διεργασίες Διυλιστηρίων Πετρελαίου)

Process Safety in Hydrocarbons Processes-Risk Assessment (Oil Refineries, Gas Production)

(Ασφάλεια και Ανάλυση Κινδύνου σε Μονάδες Υδρογονανθράκων (Διυλιστήρια Πετρελαίου, Μονάδες Φυσικού Αερίου)

Β’ Εξάμηνο
Economics of Petroleum & Natural Gas/ Hydrocarbons Business – Evaluation of Investments

(Οικονομικά του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου – Τεχνικοοικονομική ανάλυση Επενδύσεων)

Advanced Process Control in Oil Refineries – Digital Transformation

(Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης σε Διυλιστήρια Πετρελαίου – Ψηφιακός Μετασχηματισμός)

Design and Operations of Refinery Processes

(Σχεδιασμός και Λειτουργία Διεργασιών Διυλιστηρίων)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Γ’ Εξάμηνο
Supply Chain Management in Oil and Gas Industries

(Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου)

Παρακολούθηση δύο εκ των επομένων Επιλογής Υποχρεωτικών μαθημάτων
Environmental Technologies – Sustainable Development Applications

(Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες – Εφαρμογές Βιώσιμης Ανάπτυξης)

Optimisation and Decision Making in Oil and Gas Process Engineering

(Βελτιστοποίηση και Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υδρογονανθράκων και Φυσικού Αερίου)

Strategic Management and Business Planning for the Oil Industries

(Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός στη Βιομηχανία Πετρελαίου)

Process Modelling and Simulation

(Προσομοίωση Διεργασιών)

Natural Gas Processing, Transportation and Distribution

(Επεξεργασία, Μεταφορά και Διανομή Φυσικού Αερίου)

Δ’ Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση σε Βιομηχανία (Industrial Placement)
Ερευνητική Διπλωματική Εργασία – Research Dissertation