Δομή και Περιεχόμενα MSc in Oil and Gas

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απονέμει Master of Science «MSc Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» (“Master of Science MSc in Oil and Gas Process Systems Engineering”).

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει:

  • την παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση σε δέκα μαθήματα από ένα σύνολο δεκατριών προσφερόμενων μαθημάτων – με τα οκτώ εξ αυτών υποχρεωτικά και δύο (από πέντε προσφερόμενα) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων.
  • την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
  • τη διεξαγωγή δίμηνης πρακτικής άσκησης
  • επισημαίνεται ότι ένα εκ των υποχρεωτικών μαθημάτων αναφέρεται στην παρακολούθηση εξειδικευμένων υψηλής τεχνογνωσίας σεμιναρίων και διαλέξεων.

Το ΠΜΣ αντιστοιχεί σε 120 ECTS συνολικά. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από δεκατρείς (13) εβδομάδες. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για τη λήψη του τίτλου είναι από 4-8 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και παραδίδονται με τη μορφή διδασκαλίας, εργαστηριακών ασκήσεων, φροντιστηριακών μαθημάτων εκπαίδευσης σε σύγχρονα και εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού, workshops, την οργάνωση και υλοποίηση πειραματικών μετρήσεων και δοκιμών, επιτόπιας εκμάθησης συστημάτων ελέγχου, βελτιστοποίησης, λειτουργίας των μονάδων.

Στα καινοτομικά στοιχεία του προτεινόμενου ΠΜΣ περιλαμβάνεται η (υποχρεωτική) παρακολούθηση εκ μέρους των φοιτητών δύο τουλάχιστον εξειδικευμένων σεμιναρίων στα αντικείμενα του προγράμματος καθώς επίσης και διαλέξεων από εμπειρογνώμονες του εξωτερικού (εταιρείες πετρελαιοειδών, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.).

Το ΠΜΣ ενθαρρύνει τη συμμετοχή εργαζομένων. Συνεπώς είναι διαρθρωμένο με τρόπο και πρόγραμμα που μπορούν οι εργαζόμενοι να το παρακολουθήσουν.

Το πρόγραμμα είναι επισήμως δίγλωσσο σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Η βιβλιογραφία είναι κατά βάση στην αγγλική γλώσσα. Οι εργασίες των μαθημάτων καθώς και η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα πρέπει να είναι:

  • Απόφοιτοι πανεπιστημιακών, πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ, ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ειδικότητας Μηχανολόγου, Ναυπηγού, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Πετρελαίου, Μεταλλείων – Μεταλλουργού κατά προτεραιότητα, αλλά και άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη συνάφεια με τον κλάδο των υδρογονανθράκων.
  • Απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών (φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, πληροφορικής) ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, αλλά και άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη συνάφεια με τον κλάδο των υδρογονανθράκων.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές είναι απόφοιτοι μη ελληνικών ΑΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Μαθήματα ανά εξάμηνο